POLITYKA PRYWATNOŚCI

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka dotyczy Sklepu Internetowego, funkcjonującego pod adresem url: stadrecords.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Agencja Artystyczna Praktyka Stomatologiczna Adam Miller Ul. Nienackiego 24 10-691 Olsztyn
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Realizacja zamówionych usług
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2

METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Część danych osobowy przechowywanych w bazie danych jest zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu najbardziej newralgiczne dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3

INFORMACJE NA TEMAT TWOICH PRAW ORAZ SPOSOBACH WYKORZYSTANIA DANYCH 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • banki
  • operatorzy płatności
  • organy publiczne
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 10. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 12. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

4

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 10. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep stadrecords.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przed dokonaniem czynności zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.;
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 5. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający w formie witryny internetowej pod adresem stadrecords.pl.

 6. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – Agencja Artystyczna Praktyka Stomatologiczna Adam Miller Ul. Nienackiego 24 10-691 Olsztyn NIP 7393662752 REGON 281630499

  1. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

  2. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  3. TERMIN DOSTAWY - orientacyjna data otrzymania Produktów zawartych w Zamówieniu przez Klienta.
  4. PERSONALIZACJA - wykonanie na podstawie przekazanej informacji od Klienta dla Sprzedawcy personalizacji oryginalnego Produktu w tym naniesienia odstępstw wizualnych, naruszenia fabrycznego opakowania czy zmiana właściwości fizycznych i materialnych Produktu.

  5. WADA FIZYCZNA - niezgodność Produktu otrzymanego w wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży z przedstawionym opisem, która powoduje zaniżenie wartości lub użyteczności Produktu, ale nie jest wynikiem dokonanej Personalizacji.

  6. PRODUKT DOSTĘPNY - Produkt, który jest na stanie magazynowym i można składać oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

  7. PRODUKT NIEDOSTĘPNY - Produkt, którego w chwili wyświetlania na witrynie nie ma na stanie magazynowym wykluczona jest wtedy możliwość składania oferty zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Cena produktu prezentuje ostatnią wartość przed pojawieniem się Produktu ponownie na stanie magazynowym

  8. PRODUKT PRZEDSPRZEDAŻOWY, PREORDER - Produkt, którego nie ma na stanie magazynowym niemniej bez wykluczenia możliwość składania oferty zawarcia Umowy Sprzedaży z uzależnieniem Terminu Dostawy od pojawienia się tego Produktu na stanie.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od Wad Fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu prezentowana w Sklepie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Produkty Przedsprzedażowe prezentowane w sklepie zawierają orientacyjną datę pojawienia się na stanie magazynowym uwarunkowaną wieloma czynnikami zarówno fizycznymi oraz prawnymi.
 6. Zamówienia można składać poprzez Sklep 24 godziny na dobę przez cały rok w przypadku kiedy wybrane Produkty są oznaczone jako Produkty Dostępne.

 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia oraz każdorazowo przy składaniu kolejnych Zamówień.

 8. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikatowy numer Zamówienia, który jest podstawą jego realizacji.

 9. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu śledzenie realizacji Zamówienia na podstawie numeru Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez automatyczny proces Sklepu.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz z nadanym numerem zamówienia, o którym mowa w  § 3 pkt 8.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera najważniejsze informacje podsumowujące w tym przede wszystkim:
  - dane Klienta,
  - dane Produktów z cenami,
  - zadeklarowany sposób dostawy,
  - podsumowanie.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą i zobowiązuje Klienta do dokonania płatności.

 6. W przypadku kiedy Klient popełnił błąd przy składaniu Zamówienia zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Sprzedawcy.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu lub przesyłany w formie elektronicznej.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty w możliwie jak najszybszym czasie po zawarciu Umowy Sprzedaży ze względu na wpływ na rozpoczęcie realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą metod opisanych na podstronie witryny Sklepu pod adresem: https://stadrecords.pl/platnosci-i-dostawa

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 4. Niedokonanie zapłaty wartości Zamówienia skutkuje nieważnością Umowy Sprzedaży z winy Klienta.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub zawiera Produkty Przedsprzedażowe.

 6. W przypadku Zamówienia zawierającego Produkty Przedsprzedażowe ma również zastosowanie pkt 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia na podstawie charakterystyki Produktu oraz wskazanego sposobu dostawy.

 2. Na Termin Dostawy Produktu składa się czas kompletowania Zamówienia, czas nadania Zamówienia oraz czas dostawy Zamówienia przez wybranego przewoźnika:

  1. czas kompletowania Zamówienia oraz czas nadania Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych,

  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez wybranego przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym od momentu nadania przesyłki.

 3. Dostawa następuje według harmonogramu i czasu pracy wybranego przewoźnika bez wpływu i odpowiedzialności Sprzedawcy.
 4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem przewoźników aktualnie opisanych na podstronie witryny Sklepu pod adresem: https://stadrecords.pl/platnosci-i-dostawa.

 5. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może poinformować Klienta o dłuższym czasie Terminu Dostawy Produktu niż opisany w §6 ptk 2, gdzie Klient może w odpowiedzi na wiadomość zrezygnować z Umowy Sprzedaży.
 6. Dla produktów Personalizowanych oraz Przedsprzedażowych Termin Dostawy zawsze jest ustalany indywidualnie po dokonaniu płatności.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacje Produktów realizowane są w formie reklamacji z tytułu rękojmi:

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  2. Zgłoszenie o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

  3. W Zgłoszeniu opisanym powyżej należy podać jak najwięcej informacji i szczegółów dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  4. Sprzedawca ustosunkuje się do Zgłoszenia Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji i wskaże adres do wysłania Produktu celem rozpatrzenia reklamacji

  5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

  6. W związku z uwzględnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

  7. W związku z nieuwzględnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Klient pokrywa koszty odbioru, dostawy reklamowanego Produktu
  8. Reklamacji z tytułu rękojmi nie obejmują wady fizyczne powstałe podczas użytkowania Produktu lub fizycznego uszkodzenia Produktu (w tym celowego lub niecelowego)

  9. Reklamacji z tytułu rękojmi nie podlegają wady powstałe w wykonanej Personalizacji, które zostały zlecone przez Klienta, zakładając iż Klient zlecając Personalizację jest świadomy wpływu Personalizacji na właściwości Produktu i nie można ich traktować jako wadę.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], a następnie dokonać zwrotu Produktu na adres wskazany przez Sprzedawcę.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w procesie Personalizacji.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 12. Produkt zwrócony przez Konsumenta musi nadawać się do ponownej odsprzedaży i być wolny od wad.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub inne urządzenie) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z polskim prawem.

 2. Sprzedawca zobowiązany jest do aktualizacji niniejszego Regulaminu adaptując i dostosowując się pod nowe przepisy czy nowelizacje.
 3. Najnowsza i aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem https://stadrecords.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci

 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 7. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Konsument może też skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.